สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

  ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ (Philippines History)

เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง (500 ตัวอักษรแรก) :
ฟิลิปปินส์ (Philippines) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก ประกอบด้วยหมู่เกาะฟิลิปปินส์ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตก ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เป็นที่อยู่ของชาวมาเลย์ (Malays) และกลุ่มคนพื้นเมืองดั้งเดิมอีกหลากหลาย ได้รับการค้นพบเป็นครั้งแรกในปี 1521 ในการเดินทางของ Magellan และได้รับการผนวกเป็นอาณานิคมโดยสเปนในปี 1565 ตกมาอยู่ภายใต้การครอบครองของสหรัฐฯ ในปี 1898 หลังสงครามระหว่างสเปน-อเมริกัน การปกครองแบบ commonwealth กับสหรัฐฯ ได้รับการสร้างขึ้นมาในปี 1935 และได้เอกราชเต็มที่ในปี 1946 ญี่ปุ่นยึดครอง...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 26,002 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 15 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน